Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home>Voor de ouders>Verlofaanvragen en regels

Verlofaanvragen en regels

Vakanties worden jaarlijks vastgelegd vanuit de overheid. Desondanks kan het zijn dat er een reden is, dat u extra verlof wilt aanvragen.

De regels hieromtrent zijn, als volgt:

Vakantie onder schooltijd wordt alleen dan toegestaan als de leerling tijdens de reguliere schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders wegens een zomer piekdrukte in de horeca of agrarische sector. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar de leerling vrij geven, zodat er toch genoten kan worden van een gezinsvakantie in dat schooljaar. De aanvraag moet ondersteund worden met een werkgeversverklaring waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dienen de ouders met de volgende voorwaarden rekening te houden:

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij de ouders kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was.
De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
De algemene regels t.a.v. verlenen van verlof:

Aanvragen voor extra verlof dienen altijd schriftelijk, gemotiveerd en indien mogelijk, tenminste acht weken van tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend, dan wel bij de leerplichtambtenaar indien het meer dan 10 schooldagen betreft.
Extra verlof dient altijd te worden beperkt tot een zo kort mogelijke periode, er bestaat geen recht op 10 schooldagen.
Schriftelijk bewijs dat de noodzaak kan aantonen dient altijd te worden overlegd, vooraf dan wel achteraf.
Het is mogelijk dat de directeur, dan wel de leerplichtambtenaar, voorwaarden stelt of afspraken vastlegt.
De toekenning of afwijzing voor extra verlof dient altijd schriftelijk en gemotiveerd te worden vastgelegd (beschikking). Dit geldt ook voor de eventuele voorwaarden en/of afspraken.
In de beschikking dient altijd de bezwaarprocedure te worden vermeld. Voor een aanvraag tot en met 10 schooldagen staat dit op de (standaard) beschikking.

Indien ouders/ verzorgers aangeven dat er sprake is van een acute situatie en men daarom onmiddellijk moet vertrekken, dient de directeur van de school de ouders/verzorgers te informeren dat bij terugkomst van de leerling op school, de afwezigheid achteraf zal worden beoordeeld. Stukken met betrekking tot de noodzaak van dit vertrek, dient men dan achteraf te overleggen.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor meer dan 10 schooldagen, dient te worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar en kan uitsluitend plaatsvinden indien er sprake is van andere gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om en wordt slechts bij zeer bijzondere omstandigheden verleend. De periode zal dus altijd tot een zo kort mogelijke worden beperkt. De beoordeling hiervan is echter altijd maatwerk. De leerplichtambtenaar neemt een beslissing na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Bij de volgende situaties is eerder geoordeeld (ook tijdens bezwaar- en beroepsprocedures) dat er geen sprake is van andere gewichtige omstandigheden. Daarom wordt geen extra verlof toegekend vanwege:

 • Familiebezoek / hereniging / reünie in buitenland
 • Verjaardagen (over) grootouders
 • (Over)grootouders geruime tijd niet (of nog nooit) gezien
 • Goedkopere tickets buiten de reguliere vakantie/hoogseizoen
 • De reis al geboekt is en/of de tickets zijn inmiddels betaald
 • Bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • De reis is/wordt door familieleden (derden) betaald/aangeboden
 • Vakantie/reis gewonnen
 • Vakantiespreiding in Nederland
 • Verlof voor een kind omdat een ander kind uit het gezin al/of nog vrij is
 • Eerder vertrek/latere terugkomst wegens topverkeersdrukte
 • Samen reizen / in konvooi reizen door bijvoorbeeld de Balkan
 • Kroonjaren
 • Dienstroosters van werkgevers, zoals: GVB, NS, politie, brandweer, Connexxion, luchtvaartmaatschappij of taxi
 • Wereldreis
 • Deelname binnen schooltijd aan uitjes/reisjes georganiseerd door bijvoorbeeld sport-, muziek-, of dansverenigingen
 • Ontluikend talent;cursussen, toernooien,specifieke lessen ten behoeve van het talent zijn niet toegestaan onder schooltijd. Het meenemen van onderwijskundigen is geen alternatief
 • Een combinatie van hierboven omschreven redenen
 • Dit geldt ook voor aanvragen tot en met 10 schooldagen.

Verlofaanvragen moeten op een speciaal aanvraag formulier ingediend worden.

Meer informatie over verlof?