Nieuws


Nieuwe website

We zijn hard aan het werk om binnenkort een nieuwe website te lanceren
Peutergroep

Binnenkort start er een peutergroep in De Ichthus.
De Prismascholen constant in beweging

Kiest u ook voor een Prismaschool?
Wilt u een bezoek brengen aan onze school? Wij maken graag een afspraak met u.
U kunt ons bereiken op schoolnummer 036-5332746.
Op ontdekkingsreis met VierKeerWijzer

School 2016-2017 hebben we op De Ichthus een onderzoeksjaar rondom VierKeerWijzer. We onderzoeken of Vierkeerwijzer aansluit bij ons talentgerichte onderwijs op het gebied van wereldoriëntatie. Vierkeerwijzer is een model waar elke school op zijn eigen manier invulling aan kan geven. Het gaat uit van de theorie van professor Howard Gardner rondom meervoudige intelligentie. Kinderen leren op verschillende manieren.

Elk kind is verschillend en leert anders. Ieder kind heeft een talent. De één leert door te doen, de ander door te kijken, weer een ander leert door te lezen of na te denken.

De volgende intelligenties zijn bij de mens aangetoond:

De lichamelijk-kinesthetische intelligentie (doe)

Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken.

De visueel-ruimtelijke intelligentie (kijk)

Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich.

De logisch mathematische intelligentie (getal)

Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen genieten ervan om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen.

De interpersoonlijke intelligentie (samen)

Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander.

Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Dit kind leert door het krijgen en geven van feedback.

De verbaal linguïstische intelligentie (taal)

Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken.Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Taal is hun communicatiemiddel.

De muzikaal-ritmische intelligentie (muziek)

Kinderen met een sterk muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen, helpen hen te leren.

De naturalistische intelligentie (natuur)

Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details.

De intrapersoonlijke intelligentie (ik)

De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Het kind houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft.

Vier belangrijke stappen bij elk project zijn:

De V van Vragen.
Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens ieder project worden een aantal kerndoelen omgezet in vragen. Deze vragen staan centraal tijdens het project. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het project antwoorden te vinden op de vragen.

De I van Ik.
Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hier door worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

De E van Experimenteren en Ervaren.
De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren.

De R van Resultaat.
We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. De vragen bij de thema’s moeten beantwoord worden, dit kan door een gesprek met de leerlingen of door middel van de doelentoets. Ook geven kinderen regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken.

De Ichthus dient een plek te zijn waar je graag wilt zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent en waar je uitgedaagd wordt om te leren voor het leven.
Muziekimpuls

Dit schooljaar krijgt de Ichthus een muziekimpuls. Het jaar werd muzikaal geopend door de trommelende vuilnismannen!
Complimentenmachine

Van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 28 augustus hebben we in school een complimentenmachine. In deze complimentenmachine zit voor alle kinderen 1 button die ze kunnen verdienen na het vertonen van positief gewenst gedrag. We willen op deze manier, naast het positief beginnen van het schooljaar, de kinderen leren wat het belang is van het geven van complimenten. Uit onderzoek is namelijk gebleken wanneer kinderen complimenten krijgen en geven het het pestgedrag vermindert.
Vrijdag 28 augustus krijgen alle kinderen een diploma mee naar huis.
Uiteraard zullen we het geven van complimenten de rest van het schooljaar onder de aandacht brengen.
Passend Onderwijs

Wat is de Wet op passend onderwijs?

Op 1 augustus 2014 gaat de wet op Passend onderwijs in. Scholen krijgen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk kinderen thuisnabij en afgestemd onderwijs te laten volgen. Als het nodig is kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, is zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: http://www.passendonderwijs-almere.nl/
Kies je school in Almere

Wil je ook meer weten over het voortgezet onderwijs. Ga naar www.kiesjeschoolinalmere.nl
Lipdub groep 8

De lipdub van de Ichthus groep 8 2014 is opgenomen op de afscheidsavond. Om de afscheidsfilm van groep 8 te bekijken kunt u hier klikken.
De week van Passend Onderwijs

Maatwerk voor elke leerling. Kijken naar wat een kind wél kan. En een intensieve samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en jeugdzorg. Dat is de kern van passend onderwijs, dat op 1 augustus officieel van start gaat.
Op onze twitteraccount ziet u een duidelijk filmpje over Passend Onderwijs.